Samenwerken over de grenzen: 10 jaar NUZO
 

Martijn Wiesenekker, voorzitter van de NUZO raad, heet iedereen van harte welkom. En blikt kort terug op het ontstaan van het netwerk. Samenwerken vandaag de dag in de zorg en welzijn is een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd een uitdaging. De partners en ouderen in NUZO geven hier al 10 jaar invulling aan. Ook in een heel praktische uitvoering bijvoorbeeld door middel van de best practices. “NUZO is een waardevol netwerk dat bestuurders, professionals, beleidsmakers en ouderen met elkaar verbindt”, aldus Martijn. De missie van NUZO vanuit het ouderenperspectief is nog steeds actueel: “Iemand met overzicht die met me meedenkt”. Vandaag vieren we feest, en kijken we naar de actualiteit en blikken ook vooruit naar onze toekomstige samenwerking.


Dan is het woord aan Elisabeth Vreede, lid van de Ouderendelegatie. Elisabeth geeft vandaag de ZonMw parel door. Deze parel heeft de Ouderendelegatie in 2013 ontvangen voor haar bijzondere werk op het gebied van de ouderenparticipatie. Een symbool voor de unieke samenwerking tussen de ouderen en de netwerkpartners. Elisabeth overhandigt de parel aan de Netwerk Organisatie Oudere Migranten, NOOM. “De betrokkenheid van NOOM heeft in grote mate bijgedragen tot een grotere bewustwording binnen NUZO voor de specifieke situatie van ouderen van migrantenafkomst” aldus Elisabeth. Freddy May neemt de parel voor NOOM in ontvangst. En belooft dat NOOM de parel binnen NUZO zal laten groeien.
Zie hier de presentatie Elisabeth Vreede.

 
“Buurt is belangrijker voor ouderen dan woning voor tevredenheid met het leven”
Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam neemt de symposiumdeelnemers mee de Zilveren Eeuw in. Vanuit de taaie cijfers, met de nodig luchtigheid, naar de toenemende rol van ouderen in de samenleving. Er zijn in Nederland op dit moment meer 50 plussers dan mensen onder de 50, door Latten de zilveren golf genoemd. “90 wordt langzamerhand het nieuwe 80.” “We zijn op weg naar 2 miljoen 80-plussers.” Dat zet zijn stempel op onze samenleving en stelt ons tegelijkertijd voor uitdagingen bij het langer zelfstandig thuis wonen en voor de mogelijkheden voor mantelzorg. Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig en zijn vaker alleenwonend. In 2017 wonen 1,6 miljoen 50-plussers alleen. In 2030 zullen dat naar verwachting 2,1 miljoen 50-plussers zijn. De buurt is belangrijker voor ouderen dan hun woning voor tevredenheid met hun leven. Er is steeds meer behoefte aan ontmoeting en verbinding en een deelcultuur in wonen. Daarmee wordt aldus Latten de publieke ruimte en de sociale contacten van ouderen steeds belangrijker. “Het gaat om het sociaal cement.”
 
Nienke Bleijenberg, lector proactieve ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht presenteert de resultaten van de succesvolle werkwijze Om U die het medische en het sociale domein met elkaar verbindt. Een werkwijze waar de oudere en zijn mantelzorger centraal staat en de oudere één aanspreekpunt heeft. Een gestructureerde werkwijze op maat gemaakt samen met de oudere. Buurtteams, huisartspraktijken, wijkverpleging, en ook organisaties als het Zilveren Kruis en gemeente Utrecht werken samen met de ouderen van NUZO in Om U. Ouderen zijn heel positief over de integrale aanpak van Om U en professionals zien de meerwaarde van de integrale samenwerking.
Ilona van Nes van het buurtteam en Ria van Bodegem, huisarts in Utrecht vertellen over hun ervaringen met deze manier van werken, hoe zij met elkaar de ouderen weten te vinden en aansluiten op wat de oudere belangrijk vindt.
Binnenkort wordt een wetenschappelijke evaluatie afgerond, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande data van de huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten. De eerste bevindingen zijn heel positief. Een bredere uitrol van het programma is dan ook een van de ambities van NUZO. Tot slot deelt Nienke het mooie nieuws dat binnenkort de Om U website start. Op deze website staan de ontwikkelde materialen en informatie bedoeld voor professionals en ouderen. Via NUZO zal de start van de website bekend gemaakt worden.
Zie hier de presentatie van Nienke Bleijenberg.


Jaap Bressers, cabaretier en inspirerend spreker sluit het eerste deel van het symposium af. En houdt ons vanuit zijn eigen ervaringen in de zorg voor dat iedereen vanuit zijn eigen ervaringen het verschil kan maken. En inspireert de symposiumdeelnemers om nieuwsgierig te zijn en hun eigen Carlosmomenten te maken.  
 
Zie voor meer informatie http://www.jaapbressers.nl/. Tevens kunt u het e-boek ‘De kracht van het kleine’ hier gratis downloaden. Dit is een e-boek over de Carlosmomentjes, wat dit zijn, hoe je ze ziet en hoe je ze kunt delen.


Na een korte koffie- en theepauze neemt Jarno Nillesen, architect, ons mee in de wereld van het wonen en ontmoeten. Hij vertelt over bouwprojecten in onze regio waar buiten naar binnen gehaald wordt. De manier waarop je bouwt kan het verschil maken en mensen bij elkaar brengen.
Zie hier de presentatie van Jarno Nillesen.

Diny van Harten-Krouwel presenteert de ontwikkelingen rondom de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen in onze regio. De NUZO ouderen en partners hebben er voor gezorgd dat we met deze werkwijze konden starten in 2009 aldus Diny. Er is een Utrechtse vertaalslag gemaakt van de transmurale zorgbrug die door het AMC is ontwikkeld. Een ziekenhuisopname voor een kwetsbare oudere is risicovol. Om een opname in het ziekenhuis indien nodig toch zo goed mogelijk te laten verlopen voor een oudere is een warme overdracht van ziekenhuis naar huis en vice versa noodzakelijk. Zodat ouderen thuis weer goed “landen” en hun dagelijks bestaan oppakken. Inmiddels werken veel NUZO partners op deze manier. En is er flink wat belangstelling van nieuwe partners. Sinds 2017 is een leernetwerk opgericht om de ervaringen en kennis te delen op het gebied van transmurale zorg voor kwetsbare ouderen. Een lid van de NUZO ouderendelegatie monitort de voortgang en resultaten.
Zie hier de presentatie van Diny van Harten-Krouwel.

“Kunnen blijven doen wat je zelf wilt als oudere
Monique Verschuren, voorzitter van de NUZO programmacommissie grijpt tot slot nog even terug naar de cijfers. Eén op de vier mensen in Nederland is straks 65 jaar of ouder. Dat betekent vooral dat we in samenspraak met de ouderen moeten optrekken. De Wereld Gezondheidsorganisatie(WHO) roept in 2020 de ‘tien jaar van gezonde veroudering’ uit. Het doel is landen te stimuleren om maatregelen te treffen die gezondheid en welzijn van ouderen bevorderen. En de waardering voor ouderen te vergroten juist vanwege hun bijdrage aan de maatschappij. NUZO is hier al langer mee bezig aldus Monique. Door het gesprek aan te gaan met ouderen en professionals aan de hand van bijvoorbeeld Is Alles Besproken voor nu, zo en later? Dat we ook gaan gebruiken bij de pilot Dappere dokters en dappere ouderen. En door aandacht te vragen voor ouderen bij de provincie. Bijvoorbeeld de infographic en bouwstenen Verzilver uw gemeente wordt in de opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart ontwikkelt naar Verzilver uw provincie.

Monique laat het lustrumboek zien, een mooie weerslag van 10 jaar partnerschap, over grenzen heen durven kijken en doen. En inspiratie voor de samenwerking in de komende jaren.

Tot slot overhandigt ze de eerste lustrumboeken aan de ouderen, de voorzitters, de oud trekkers en de netwerkcoördinator.En is het tijd voor de lustrumborrel.  

We kijken terug op een geslaagd lustrum.

Het Lustrumboek kunt u hier downloaden

Wilt u een fysiek exemplaar van het lustrumboek ontvangen? Dan kunt u dit opvragen via het NUZO secretariaat secretariaatnuzo@umcutrecht.nl of bel met 088 75 68122.
Copyright 2021 Julius Centrum